Klacht, AVG, Alg. Voorwaarden

Klachten

Heeft u een klacht, dan zou ik het fijn vinden als u dit eerst met mij bespreekbaar maakt. Als we er samen niet uit zouden komen dan kunt u contact leggen met Solopartners. Ik werk met hen samen in verband met de WKKGZ wetgeving, zij voorzien in de onafhankelijke klachtenregeling.

Contactgegevens: Solopartners, lidnummer: 122495

email: info@solopartners.nl

Tel: 085-2010140

Privacy

In dit document geef ik (Claudia Stevens) u informatie hoe mijn onderneming (In Respect) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die u in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.
Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens:
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-42645056
U kunt mij mailen op e-mailadres: claudia@inrespect.nl
Op mijn website https://leden.solopartners.nl/lid/122495 vindt u verdere informatie over mijn onderneming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.
Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.
Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een (medisch) dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.
Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.
Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.
Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.
Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Ook zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.
Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.
Betaling
Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.
Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal ik uw privacy altijd vooropstellen.
Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.
Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.
Wat zijn uw rechten?
Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.
Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.
Recht op correctie
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.
Recht op verwijdering
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.
Recht op beperking
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik voldoen.
Brongegevens
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.
Overige rechten
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is
ingezien of opgevraagd.
Elektronische communicatie

Website
Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegeven bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.
Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of
Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.
Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
In Respect SoloPartners lid 122495

Algemene Voorwaarden In Respect

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • In Respect gevestigd in Hoensbroek, KVK nummer 78746140, die zorgt draagt voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.
 • Opdrachtgever/cliënt; een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die In Respect opdraagt werkzaamheden te verrichten.
 • Overeenkomst; iedere Overeenkomst die tussen In Respect en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Dienstverlening; die in de Overeenkomst tussen In Respect en de Opdrachtgever genoemde diensten.
 • Diensten; alle door of vanwege In Respect ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de /opdrachtgever/cliënt en In Respect gesloten overeenkomst met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening, ondersteuning en/of coaching.

Artikel 2 Dossier en Privacy

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, begeleidingsinterventies, coaching en maatschappelijk werk opdrachten tussen In Respect en haar opdrachtgevers/cliënten.

2.2 In Respect acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt en heeft als leidraad de beroepscode voor het maatschappelijk werk.

2.3 In Respect gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

2.4 In Respect houdt een dossier bij van de cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden en een plan van aanpak.

2.5 Client heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

2.6 In Respect verstrekt geen informatie over de begeleiding van cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de begeleiding betrokken) behalve wanneer cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin In Respect daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

2.7 In Respect verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.

2.8 Cliënt verstrekt In Respect alle (schriftelijke) informatie die voor In Respect belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 De offertes van In Respect worden gemaakt op basis van de informatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij In Respect zo volledig mogelijk en juist informeert.

3.2 In Respect levert maatwerk wat zo dicht mogelijk ligt bij de behoefte van de Opdrachtgever.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. In Respect heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

3.4 Indien in een acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als In Respect aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

3.5 Een offerte is 4 weken geldig. Wanneer er vanuit een offerte een opdracht komt, dan wordt deze bevestigt middels een opdrachtbevestiging.

3.6 De Opdrachtgever gaat akkoord met het uitvoeren van de opdracht, wanneer de opdrachtbevestiging ondertekend retour gezonden is naar In Respect.

Artikel 4 Annulering/No Show/overmacht (weersomstandigheden)

4.1 Als de cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken zorg/hulp/ondersteuning, laat cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de zorg/hulp/ondersteuning aan In Respect weten.

4.2 Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt In Respect zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt bestaande uit het volledige bedrag van 80 euro per sessie dat In Respect door de niet-tijdige annulering misloopt.

4.3     In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, één en ander in verband met het risico door oververhitting van de hond.

4.4     In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem, één en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.

4.5      In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, één en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Sessies gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen sneeuw).

4.6      Indien om één van bovenstaande redenen de sessie wordt geannuleerd, neemt In Respect altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een lange reistijd heeft naar In Respect, is het de opdrachtgever aan te raden om naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met In Respect zodat onnodig reizen voorkomen kan worden. 

4.7      Indien de sessie door In Respect om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt In Respect zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe sessie in te plannen.

4.8      Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van In Respect

4.9      In Respect kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW.

5.2 De tarieven voor een training worden steeds berekend per dagdeel (een dagdeel is een ochtend, middag of avond). Dit geldt ook voor de voorbereiding en andere kosten voor een training.

5.3 Overige werkzaamheden worden berekend per dagdeel of per uur.

5.4 Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

5.5 Prijsaanpassingen vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

5.6 In Respect is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van In Respect aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij In Respect binnen 14 dagen na kennisgeving van het tegendeel bericht.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 De facturatie van de door In Respect verrichte diensten geschiedt maandelijks achteraf op basis van een inzichtelijke factuur. Bij individuele consulten geldt betaling direct na het consult.

6.2 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.3 Wanneer In Respect voor de invordering van achterstallige betalingen de diensten van derden in moet schakelen, dan brengen wij deze in rekening bij de Opdrachtgever/cliënt.

Artikel 7 Vergoeding van zorg/hulp/ondersteuning

7.1 Cliënt is In Respect vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan In Respect wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan In Respect van alle kosten die In Respect om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.

7.2 Het kan zijn dat Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.

7.3 Als Cliënt naast de Zorg/hulp/ondersteuning die in het Plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van In Respect, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Cliënt en In Respect dat gezamenlijk hebben afgesproken.

Artikel 7 Aanvulling bij: vergoeding zorg/hulp/ondersteuning vanuit WMO/gemeente of verzekeraar

7. 4 In Respect stelt in samenspraak met Cliënt een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning“) die aan Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.

7.5 In Respect kan alleen een Plan opstellen indien Cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Zorg/hulp/ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Zorg/hulp/ondersteuning Cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke Zorg/hulp/ondersteuning door In Respect aan Cliënt wordt geboden. Het Plan beschrijft de Zorg/hulp/ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

7.6 In het Plan staat in ieder geval beschreven:

 • de doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
 • de inzet van In Respect;
 • of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Zorg/hulp/ondersteuning zijn betrokken;
 • hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
 • wat de behoeften zijn van de Cliënt.

7.7 Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met Cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.

7.8 In Respect en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:

 • geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de Zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het Plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd;
 • de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die In Respect kan bieden.

Artikel 8 Kwaliteit

8.1 In Respect zorgt ervoor dat de Zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op In Respect verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.

8.2 Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft In Respect naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

9.1 Voor het handhaven van de kwaliteit van de werkzaamheden van In Respect en het beschermen van de rechten van cliënten is het tuchtrecht van de BPSW van toepassing.

9.2 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle overige geschillen die mochten ontstaan tussen In Respect en haar opdrachtgevers worden zo nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9.4  Opdrachtgever vrijwaart In Respect voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, de hond, of anderen die de opdrachtgever vergezellen tijdens de sessie. Deelname aan de sessie geschiedt op eigen verantwoording

9.5 De opdrachtgever (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, de hond, voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die hen vergezellen

Artikel 10 Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij In Respect terecht. In Respect zal zich inspannen in onderling overleg met cliënt tot en oplossing te komen.

In Respect informeert cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij In Respect is geregeld.

Artikel 11 Einde overeenkomst

De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

 1. Met wederzijds goedvinden. b. Door middel van schriftelijke opzegging door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Bij het overlijden van Cliënt of In Respect,
 3. Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
 4. Wanneer de overeenkomst tussen In Respect en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
 5. Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
 6. Door middel van schriftelijke opzegging door In Respect indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
 7. Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door In Respect.
 8. Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
 9. Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
 10. Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van In Respect worden gevergd.

11.2 Indien In Respect de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.