Klachtenregeling

Klachtenregeling (team) training

1.1. Indienen Klachten: deze kunnen worden ingediend

- via e-mail aan claudia@inrespect.nl

- schriftelijk aan: In Respect, Kasteelhoensbroeklaan 128, 6433 AH Hoensbroek

U ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging van ontvangst.

1.2 Inhoud van de klacht.

In de klaagbrief dient te zijn vermeld

  • de naam van de klager
  • het adres van de klager en het e-mail adres van de klager
  • op welke persoon of welke zaak uw klacht betrekking heeft
  • de inhoud van uw klacht.

1.3 Behandeling van uw klacht

Uw klacht wordt in behandeling genomen door een medewerker van In Respect. Zowel klager als Het In Respect zullen vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de klacht. In Respect zal, indien mogelijk en nodig, binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht een passende oplossing voor de klacht aan de klager voorstellen. Indien klager met dit voorstel akkoord gaat, wordt deze oplossing door beide partijen voor gezien en akkoord bevonden ondertekend. Indien nodig zal In Respect structurele maatregelen voorstellen om herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen. Indien een langere termijn voor behandeling van de klacht noodzakelijk blijkt zal In Respect de klager hiervan binnen vier weken na ontvangst van de klacht op de hoogte stellen.

1.4 Geschillen

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan zal de klacht worden voorgelegd aan een door beide partijen te bepalen onafhankelijke, derde partij. Het oordeel van deze derde is voor beide partijen bindend.