Algemene voorwaarden In Respect

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • In Respect gevestigd in Hoensbroek, KVK nummer 78746140, die zorgt draagt voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.
 • Opdrachtgever/cliënt; een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die In Respect opdraagt werkzaamheden te verrichten.
 • Overeenkomst; iedere Overeenkomst die tussen In Respect en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Dienstverlening; die in de Overeenkomst tussen In Respect en de Opdrachtgever genoemde diensten.
 • Diensten; alle door of vanwege In Respect ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de /opdrachtgever/cliënt en In Respect gesloten overeenkomst met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening, ondersteuning en/of coaching.

Artikel 2 Dossier en Privacy

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, begeleidingsinterventies, coaching en maatschappelijk werk opdrachten tussen In Respect en haar opdrachtgevers/cliënten.

2.2 In Respect acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt en heeft als leidraad de beroepscode voor het maatschappelijk werk.

2.3 In Respect gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

2.4 In Respect houdt een dossier bij van de cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden en een plan van aanpak.

2.5 Client heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

2.6 In Respect verstrekt geen informatie over de begeleiding van cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de begeleiding betrokken) behalve wanneer cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin In Respect daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

2.7 In Respect verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.

2.8 Cliënt verstrekt In Respect alle (schriftelijke) informatie die voor In Respect belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 De offertes van In Respect worden gemaakt op basis van de informatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij In Respect zo volledig mogelijk en juist informeert.

3.2 In Respect levert maatwerk wat zo dicht mogelijk ligt bij de behoefte van de Opdrachtgever.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. In Respect heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

3.4 Indien in een acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als In Respect aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

3.5 Een offerte is 4 weken geldig. Wanneer er vanuit een offerte een opdracht komt, dan wordt deze bevestigt middels een opdrachtbevestiging.

3.6 De Opdrachtgever gaat akkoord met het uitvoeren van de opdracht, wanneer de opdrachtbevestiging ondertekend retour gezonden is naar In Respect.

Artikel 4 Annulering/No Show/overmacht (weersomstandigheden)

4.1 Als de cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken zorg/hulp/ondersteuning, laat cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de zorg/hulp/ondersteuning aan In Respect weten.

4.2 Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt In Respect zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt bestaande uit het volledige bedrag van 80 euro per sessie dat In Respect door de niet-tijdige annulering misloopt.

4.3     In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, één en ander in verband met het risico door oververhitting van de hond.

4.4     In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem, één en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.

4.5      In Respect heeft het recht om sessies te annuleren indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, één en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Sessies gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen sneeuw).

4.6      Indien om één van bovenstaande redenen de sessie wordt geannuleerd, neemt In Respect altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een lange reistijd heeft naar In Respect, is het de opdrachtgever aan te raden om naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met In Respect zodat onnodig reizen voorkomen kan worden. 

4.7      Indien de sessie door In Respect om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt In Respect zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe sessie in te plannen.

4.8      Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van In Respect

4.9      In Respect kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW.

5.2 De tarieven voor een training worden steeds berekend per dagdeel (een dagdeel is een ochtend, middag of avond). Dit geldt ook voor de voorbereiding en andere kosten voor een training.

5.3 Overige werkzaamheden worden berekend per dagdeel of per uur.

5.4 Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

5.5 Prijsaanpassingen vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

5.6 In Respect is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van In Respect aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij In Respect binnen 14 dagen na kennisgeving van het tegendeel bericht.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 De facturatie van de door In Respect verrichte diensten geschiedt maandelijks achteraf op basis van een inzichtelijke factuur. Bij individuele consulten geldt betaling direct na het consult.

6.2 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.3 Wanneer In Respect voor de invordering van achterstallige betalingen de diensten van derden in moet schakelen, dan brengen wij deze in rekening bij de Opdrachtgever/cliënt.

Artikel 7 Vergoeding van zorg/hulp/ondersteuning

7.1 Cliënt is In Respect vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan In Respect wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan In Respect van alle kosten die In Respect om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.

7.2 Het kan zijn dat Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.

7.3 Als Cliënt naast de Zorg/hulp/ondersteuning die in het Plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van In Respect, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Cliënt en In Respect dat gezamenlijk hebben afgesproken.

Artikel 7 Aanvulling bij: vergoeding zorg/hulp/ondersteuning vanuit WMO/gemeente of verzekeraar

7. 4 In Respect stelt in samenspraak met Cliënt een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning“) die aan Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.

7.5 In Respect kan alleen een Plan opstellen indien Cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Zorg/hulp/ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Zorg/hulp/ondersteuning Cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke Zorg/hulp/ondersteuning door In Respect aan Cliënt wordt geboden. Het Plan beschrijft de Zorg/hulp/ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

7.6 In het Plan staat in ieder geval beschreven:

 • de doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
 • de inzet van In Respect;
 • of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Zorg/hulp/ondersteuning zijn betrokken;
 • hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
 • wat de behoeften zijn van de Cliënt.

7.7 Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met Cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.

7.8 In Respect en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:

 • geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de Zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het Plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd;
 • de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die In Respect kan bieden.

Artikel 8 Kwaliteit

8.1 In Respect zorgt ervoor dat de Zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:

 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op In Respect verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.

8.2 Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft In Respect naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

9.1 Voor het handhaven van de kwaliteit van de werkzaamheden van In Respect en het beschermen van de rechten van cliënten is het tuchtrecht van de BPSW van toepassing.

9.2 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle overige geschillen die mochten ontstaan tussen In Respect en haar opdrachtgevers worden zo nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9.4  Opdrachtgever vrijwaart In Respect voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, de hond, of anderen die de opdrachtgever vergezellen tijdens de sessie. Deelname aan de sessie geschiedt op eigen verantwoording

9.5 De opdrachtgever (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, de hond, voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die hen vergezellen

Artikel 10 Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij In Respect terecht. In Respect zal zich inspannen in onderling overleg met cliënt tot en oplossing te komen.

In Respect informeert cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij In Respect is geregeld.

Artikel 11 Einde overeenkomst

De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

 1. Met wederzijds goedvinden. b. Door middel van schriftelijke opzegging door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Bij het overlijden van Cliënt of In Respect,
 3. Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
 4. Wanneer de overeenkomst tussen In Respect en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
 5. Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
 6. Door middel van schriftelijke opzegging door In Respect indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
 7. Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door In Respect.
 8. Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
 9. Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
 10. Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van In Respect worden gevergd.

11.2 Indien In Respect de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.